Oudercommissie Kinderopvang de Boerderij

Wat is een oudercommissie?

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de Boerderij worden opgevangen.

Waarom een oudercommissie?

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht  op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang minimaal te behouden en waar mogelijk is te verbeteren. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.

Wat doet een oudercommissie?

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over het beleid en het reilen en zeilen bij de Boerderij.

Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders en de organisatie. Veel oudercommissies organiseren themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor de Dag van de Pedagogisch Medewerker.

Bespreekpunten tijdens een vergadering zijn o.a.:

  • pedagogisch beleid
  • algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid
  • openingstijden
  • het aanbieden van voorschoolse educatie
  • wijziging van prijs van kinderopvang
  • bespreken inspectierapport

Wat is de samenstelling van de oudercommissie?

Bij de samenstel­ling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van ouders op de kinderopvang. Gestreefd wordt naar vijf leden. Taken zijn in samenspraak onderling verdeeld.

De frequentie van het aantal vergaderingen is 4-5 keer per jaar.

Mochten je vragen hebben aan of over de oudercommissie, dan kun je via Jacqueline in contact komen met onze voorzitter.